بهبود فرآیندهای کسب و کار BPI

بهبود فرآیند کسب و کار (BPI) یک پروژه یا یک پروژه ی منحصر به فرد برای بهبود هم ترازی و عملکرد یک فرآیند خاص با استراتژی سازمانی و انتظار مشتری است.  BPI شامل انتخاب، طراحی تجزیه و تحلیل و اجرای فرآیند (بهبود یافته) می باشد.

BPI

BPI

Related مقاله ها