چه فرآیندهای را می توان در BPMS پیاده سازی کرد؟

همیشه با مجموعه ای از مشتریان مواجه هستم که برای اجرای کردن فرآیندهایشان BPMS را تهیه می کنند ولی به این موضوع توجهی ندارد که آیا می توان فرآیند موردنظرشان را در سیستم های BPMS اجرای کرد یا خیر.

بنظر من فرآیندهای که توانای ترسیم بر اساس زبان BPMN را داشته باشد می تواند به سیستمی شدن آن امید داشت ولی این بدان معنا نیست که حتما قابلیت اجرای شدن در BPMS را دارند برای مثال فرآیند نامه نگاری را در یک مجموعه در نظر بگیریم.