بهترین زبان مدل سازی فرایند چیست؟

زبان BPMN  بهترین زبان برای مدل سازی است. BPMN  ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. مزیت اصلی استفاده از این زبان، قابلیت تبدیل آن به زبان‌هایی است که قابل پردازش توسط موتورهای گردش‌کار و فرایند است. BPMN مدل‌سازی مدیریت فرآیند  کسب و کار را برعهده دارد و برای انواع مخاطبین (مدیران ، کارشناسان ، تحلیلگران و …) قابل درک و فهم است.

Related مقاله ها