مرجع پیاده سازی BPMN 2.0 صفحه ای است که به شما یک نمای کلی از عناصر BPMN 2.0 و پوشش فعلی موتور پردازش را می دهد
BPMN -Business Process Model and Notation اگر شما با BPMN 2.0 آشنا هستید، ممکن است بخواهید ابتدا مفاهیم BPMN را بررسی کنید. در قمست ویکی فرآیند اطلاعات خوبی در این زمینه وجود دارد  

پوشش

عناصر مشخص شده به رنگ قرمز مواردی هستند که معولا BPMS ها توانای پشتیبانی آن ها را دارند.

نمادها

شرکت کنندگان

مشخص کننده افرادی است که در طول فرآیند نقش ایفا می کنند
POOL

زیر فرآیندها

برای تقسیم بندی فرآیندهای بزرگتر به کوچکتر قابل استفاده هستند
SubProcess

وظایف (Task)

نمایانگر نقش های فرآیندهای هستند
Task

دروازه ها (Gateways)

برای تعیین قوانین تجاری فرآیند استفاده می شوند
Getway

Data

Data

مصنوعات Artifacts

Artifact

رویدادها (Events )

در BPMN رویدادهای شروع، وقایع متوسط ​​و رویدادهای نهایی وجود دارد. این سه نوع رویداد می تواند حوادث یا رویدادها را پرتاب کند. رویدادهای Intermediate  را می توان به عنوان رویدادهای مرزی در وظایف مورد استفاده قرار داد، در این صورت آنها می توانند وقفه یا غیر وقفه باشند. این به شما انعطاف پذیری زیادی می دهد تا از وقایع در فرایندهای خود استفاده کنید.
Event