منظور از BPMS چیست؟

BPMS مخفف عبارت Business Process Management System است.

ابزارهای BPMS در واقع موتور اجرای فرآیندی هستند که بر اساس نمادهای BPMN  عمل می‌کنند بدین صورت که مدل‌هایی که بر اساس علائم و نمادهای BPMN ساخته شدند را گام به گام تا رسیدن به گام اجرایی پیاده سازی می‌کنند. بدین صورت که پس از طراحی مدل BPMN در گام بعدی مدل داده‌ای و فیلدهای لازم برای کاربرد در فرایند را طراحی می‌کنند. در

بخش بعد فرم‌ها و قوانین تجاری موجود در فرایند باید طراحی شوند و در نهایت گام آخر اجرا کنندگان فرایند مشخص می‌شود.

یکی از نرم افزار های بومی ارائه شده در این زمینه توسط شرکت چارگون ارائه گردیده

Related مقاله ها