مدیریت فرآیند سازمانی (EPM)

مدیریت فرآیند سازمانی (EPM) استفاده از اصول، روش ها و فرآیندهای BPM در یک شرکت خصوصی است. EPM اطمینان بخشی از نمونه کارها و معماری فرآیندهای پایان به پایان را با استراتژی سازمان و منابع و یک مدل جامع برای مدیریت و ارزیابی ابتکارات BPM است.