به صورتی کلی سازمان ها از نظر فرآیندی به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند

نمودار بلوغ فرآیندی سازمانی

 نمودار بلوغ فرآیندی سازمانی

  • Ad-hoc Process (بی قاعده) :در این سطح، فرآیند موجود مستندسازی نشده است و یا فرآیند کاملا جدیدی در اختیار است.
  • Reactive Process (تکرار پذیر): در این سطح، فرآیند تا حد قابل قبولی مستند شده است
  • Proactive Process (تعریف شده) فرآیند به عنوان یک فرآیند استاندارد کسب‌وکاری، تعریف/ تایید شده است
  • Managed Process (مدیریت شده) فرآیند بر اساس شاخص‌های توافق شده مدیریت می‌شود
  • Optimal Process (بهینه سازی شده) مدیریت فرآیند شامل بهبود یا بهینه‌سازی فرآیند می‌شود