بلوغ فرآیندی

هر سازمانی برای آنکه بتواند به سطحی برسد که بتواند خود را سازمان فرآیند  (EPM) برساند نیاز دارد مرحلی را گذرانده باشد که در اصطلاح به آن مراحل بلوغ فرآیندی سازمان گفته می شود. به صورتی کلی سازمان ها از نظر بلوغ  به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند

نمودار بلوغ فرآیند

نمودار بلوغ فرآیند

 • Ad-hoc Process (بی قاعده) :در این سطح، فرآیندهای موجود مستندسازی نشده است و یا فرآیند کاملا جدیدی در اختیار است. در این مرحله سازمان ها باید برای فرآیندهای خود شناسنامه تولید کنند. این امر کمک می کند تا سبد فرآیندهای سازمان شناخته شود.
 • Reactive Process (تکرار پذیر): در این سطح، فرآیند تا حد قابل قبولی مستند شده است. در این گام سازمان فرآیندهای خود را به صورت End2End طراحی می کند تا از تکرار پیذیری فرآیندها جلوگیری نماید
 • Proactive Process (تعریف شده): فرآیند به عنوان یک فرآیند استاندارد کسب‌وکاری، تعریف/ تایید شده است. در این گام فرآینده های تعریف شده در سطح سازمان اجاریی می شود و فرآیند طراحی شده با آنچه در حال اجرا می باشد تطبیق داده می شود.
 • Managed Process (مدیریت شده): فرآیند بر اساس شاخص‌های توافق شده مدیریت می‌شود. برای شناسای نقاط قوت و ضعف از شاخص های فرآیند استفاده می شود و معمولا برای نظرات بر روی آن ها از BI کمک گرفته می شود.
 • Optimal Process (بهینه سازی شده): مدیریت فرآیند شامل بهبود یا بهینه‌سازی فرآیند می‌شود. در این مرحله می توان فرآیندها را بهبود داد و از این به بعد فرآیندها را در چرخه فرآیندها قرار داد.

معمولا برای گذراندن مراحل بلوغ فرآیندی این گام ها سه مرحله تعریف می گردد و در مرحله چند گام با هم و یا کنار هم برداشته می شود.

مراحل انجام کار

 1. فاز اول:
  • Ad-hoc Process (بی قاعده)
  • Reactive Process (تکرار پذیر)
  • Proactive Process (تعریف شده)
 2. فاز دوم:
  • Proactive Process (تعریف شده)
  • Managed Process (مدیریت شده)
 3. فاز سوم:
  • Managed Process (مدیریت شده)
  • Optimal Process (بهینه سازی شده)