دوره آموزش BPMN سعی شد مبتنی بر جدید ترین روش های آموزشی این زبان مدل سازی آموزش داده شود.

در زیر فایل ارائه آموزش مدل سازی BPMN و همچنین فیلم و عکس های تهیه شده قرار دارد

فایل ارائه کلاس آموزش BPMN

فایل ارائه مدلسازی فرآیند با bpmn 2

فیلم کوتاه تهیه شده از کلاس

این دوره آموزشی توسط شرکت چارگون برگزار گردید