Send Task ابزاری برای انجام یک وظیفه و ارسال داده می باشد. این ابزار در واقع ترکیبی از دو المان User Task و Send Massage Event می باشد ولی برای بیان بهتر مفاهیم فرآیندی نیاز است این دو المان با یک دیگر ترکیب شوند و معنای جدید به خود بگیرند. در این حالت به محض اتمام انجام یک وظیفه کاربری اطلاعات با آگاهی کاربر در اختیار قسمت مشخص دیگری از فرآیند قرار خواهد گرفت.

مثال

 در یک فرآیند خدماتی زمانی که تکنسین کار را به اتمام رسانید با تکمیل فرم خدمات بایستی دکمه “ارسال کد رهگیری” را بر روی فرم انتخاب کند تا فرآیند ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی تکنسین این آگاهی را دارد که با انتخاب گزینه “ارسال کد رهگیری” یک کد برای ارباب رجوع ارسال خواهد شد.

در چنین شرایطی توصیه می شود که در مدل سازی بجای استفاده از ایزار User Task و Send Massage Task از یک ایزار Send Task استفاده شود تا روال حقیقی فرآیند پیاده سایزی شده باشد

Send Task

ابتدا یک وظیفه کاربری اجرا می شود و سپس یک پیامی را ارسال می کند

Send Task senario

Massageها در فرآیند همانند نام خود یک مجموعه اطلاعاتی می باشد که در اختیار قسمت دیگری از فرآیند قرار خواهند گرفت این اطلاعاتی در قالب یک ساختار (Structure) به مقصد ارسال می شوند و مقصد نیز حتما باید دارای توانایی دریافت پیام باشد بدین منظور از ابزارهای “Receive Massage” استفاده خواهد شد.

پیام ها معمولا دارای داده های هستند که در یک مرحله مشخصی از فرآیند به آنها نیاز است ولی نمی توان از آن داخل یک POOL استفاده نمود زیرا در نرم افزار های BPMS اطلاعات موجود در یک POOL در قالب Local Variable در دسترس می باشند ولی بین POOL دیگر این متغیرها وجود ندارند

خطوط شناوری که Massageها را به یکدیگر متصل می کند از نوع Association Connection هستند.