Tasks امکان مدل سازی واقعی را که توسط یک فرایند انجام می شود را مهیا می سازد. انواع وظایف زیر پشتیبانی می شوند

Service Task

احضار یا اجرای منطق کسب و کار مانند ارسال یک SMS و یا درج اطلاعات در سامانه دیگر

Send Task

ارسال پیام

User Task

انجام یک کار توسط شخص (کاربر) به صورت سیستمی

Business Rule Task

اجرای یک تصمیم به صورت خودکار بر اساس قوانین تجاری تعریف شده

Script Task

اجرای یک اسکریپت مانند انجام محاسباتی خاص

Receive Task

انتظار برای دریافت یک پیام

Manual Task

انجام یک کار توسط شخص به صورت دستی

Task Markers

نشانگرها جنبه های عملیاتی مانند تکرار را کنترل می کند.